Time Management

COACH 2 LEAD SOFTWARE VOOR DE MANAGER

16 Modules om effectiever, efficiënter èn met minder stress te werken. Responsieve Web Applicaties op PC, MAC, Tablet & Smartphone. Ontwikkeld door vader (30 jaar ervaring als Management Consultant) en zoon (30 jaar jonger en een innoverende IT-er). 

Beheer van Strategie & Doelen, Processen met hun Risico’s & Opportuniteiten, Audits, Veranderings- & Verbeteringsprojecten, Competenties & Training van Medewerkers en de samenwerking met Klanten en Providers.

Deze 16 Modules worden versterkt door 2 Centrale Modules die de Leadership Skills van de Manager in kaart brengen en alle Acties, geïnitieerd vanuit de geactiveerde Modules, op eenvoudige èn efficiënte wijze beheren. 

Conflict Management

De toegevoegde waarde van Coach 2 Lead, dè Management System Software dat uw cirkel rond maakt?

 

Tijd- & Kostenbesparend

Verhoogde productiviteit

Eénmalige invoer

Overzicht èn Inzicht

Vlotte naspeurbaarheid

Papierloos

Automatische rapportering van inspanningen & resultaten

Eenvoudig in gebruik

Leuk om mee te werken

Interface met ERP via Maatwerk

Lessons Learned
management

Over Coach 2 Lead


Modulair

Dit wil zeggen dat alle aspecten van een goed Managementsysteem zijn ondergebracht in 16 verschillende Modules die samen het Coach 2 Lead ecosysteem vormen. U kiest en betaalt enkel voor de Modules die U nodig hebt.

Om de implementatie van C2L efficiënt te faseren werden de 16 Modules ondergebracht in 4 Clusters met telkens 4 Modules : Process Management, Context Management, Human Resources Management en Company Culture Management.

Responsieve Web Applicatie

Je geniet dus van alle voordelen van het web. Coach 2 Lead werkt overal, van Windows tot Mac, Apple tot Android. Op Smartphones, Tablets en volwaardige Computers. Je kan altijd en overal werken aan je Managementsysteem… zolang je een verbinding met het internet hebt natuurlijk.

Sociaal

Communicatie staat centraal, zowel tussen de Gebruikers als tussen de Modules. Met slechts één Account per Gebruiker hebt U toegang tot het volledige Platform. De Gebruiker is ook niet geïsoleerd: het volledige bedrijf werkt samen om resultaat te boeken en Gebruikers kunnen elkaars vorderingen zien gebeuren in real-time en zo nodig beoordelen.

De Modules zelf zijn ook sociaal, dit zijn namelijk geen losstaande Applicaties, nee – alles past en werkt samen: informatie gedefinieerd in één Module kan worden hergebruikt in een andere Module.

Veilig en Stabiel

De meest recente Authenticatie en Autorisatie technologieën worden gebruikt om verbinding te maken. Indien je als Gebruiker geen gebruik wenst te maken van de traditionele combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord is er een mogelijkheid om te verbinden met een Microsoft, Google, Facebook of Twitter account.

Uiteraard gebeurt dit alles via een beveiligde verbinding. De Applicatie zelf wordt gehost door Microsoft Azure, een uiterst schaalbaar en stabiel Platform dat dagelijkse backups neemt van alle gegevens.

Toegepaste Technologie

Coach 2 Lead is gebouwd met recente maar bewezen technologieën en praktijken uit de industrie. 

Zo maakt Coach 2 Lead gebruik van Microsoft Azure, Microsoft SQL Server, Microsoft ASP.NET MVC en Google's Angular.

Maatwerk

V&V kan twee vormen van Maatwerk aanbieden.

In de eerste plaats kan V&V zorgen voor een interface met de toegepaste ERP Software. Via EDI, REST/SOAP API of via rechtstreekse interactie met de achterliggende database. Hierdoor kan Coach 2 Lead gebruik maken van de informatie uit andere software zoals klant-, leveranciers- & personeelsgegevens en data voor het genereren van Prestatiemeters (KPI).

Daarnaast kan V&V een applicatie-op-maat ontwikkelen en dit op basis van een projectmatige benadering. Volgens een iteratieve fasering met gepaste "Go/No-Go" momenten, worden de behoeften en wensen, in samenwerking met de toekomstige gebruikers, vertaald in te coderen functionaliteiten. Het resultaat is een intuïtieve en gebruikersvriendelijke software die een perfecte weerspiegeling is van hoe de organisatie ècht werkt.

office management

DE MODULES

Coach 2 Lead werd onder meer ontwikkeld voor het opzetten, invoeren, onderhouden en continue verbeteren van Managementsystemen in overeenstemming met Internationale Systeemnormen zoals ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, BRC, SQAS en VCA. Aangeduid met "In overeenstemming met Internationale Systeemnormen".

De 16 Coach 2 Lead Modules zijn samengebracht op het Coach2Lead Platform. Dit platform werkt met de Cloud oplossing van Microsoft genaamd Azure. Azure zorgt voor het veilig opslaan van alle gegevens en documenten, de verwerking van alle transacties, het verzorgen van de back-up, het waarborgen van continue beschikbaarheid, en het garanderen van de performantie van het systeem.

Dit platform laat ook toe om de gebruikers en rechten te beheren, inzicht te krijgen in alle activiteiten op het platform, het ter schikking stellen en actualiseren van Handleidingen èn de respons via de Feedback-feature (om gepast in te inspelen op interessante voorstellen van gebruikers, bug fixes en Q&A na Training). Het Platform omvat tevens de 2 Centrale Modules, Management Skills Survey en Action Plan Management.

Performance Management

Performance Management

Verhoogde resultaatgerichtheid door focus op de vereiste inspanningen. Een resultaat is niet te beheersen, de weg er naartoe wel! Performance Management maakt komaf met vage Doelen en tijdrovende off-line rapportering.

Je Prestatie-indicatoren beheren op niveau van definiëring, targetstelling en rapportering. Deze Module genereert automatisch Systeemgerelateerde KPI die objectief aantonen in welke mate het Managementsysteem "leeft & presteert"! Mits maatwerk kunnen er tevens Bedrijfsgebonden KPI gerapporteerd worden vanuit de ERP Software.

In overeenstemming met Internationale Systeemnormen - Maakt deel uit van de Context Management Cluster

Productiviteit - Focus op Targets - Leren uit succes èn faling - Excelleren

Time Management

Time Management

Efficiënter gebruik van het enige wat niet te koop is, TIJD! Jouw tijd en dat van anderen. Time Management voorkomt het gebrek aan inzicht op de werkelijke tijdsbesteding en productiviteit van jezelf en je Medewerkers.

Een analytisch inzicht verkrijgen in je eigen tijdbesteding en dat van je Medewerkers bij de uitvoering van de "job" en in de wijze waarop er wordt omgegaan met de prioriteitenstelling vanuit de Positie en met het detecteren èn vermijden van allerlei frustrerende (èn dure) tijdsverslinders & -verstoorders.

Maakt deel uit van de Culture Management Cluster

Time is Money - Persoonlijke efficiëntie - Prioriteiten stellen - Slim werken

Strategy Management

Strategy Management

"Weten waar naartoe om te vermijden dat je ergens anders terecht komt", is een stuk levensfilosofie welke ook voor organisaties geldt! Strategy Management voorkomt een gebrekkig inzicht in de Risico's & Opportuniteiten (Wei-Chi) van de onderneming èn vermijdt dat mooie Strategische Plannen in de schuif belanden.

De Doelen voor de komende jaren stapsgewijs formuleren in een meetbare Strategie, gebaseerd op een inspirerende Visie, heldere Missie en een grensafbakend Beleid èn hierbij rekening houdend met de Risico's & Opportuniteiten vanuit Product/Markt-combinaties, Interne Processen en Behoeften & Verwachtingen van Stakeholders. Deze Module begeleidt het Managementteam op een systematische èn dynamische wijze doorheen het Strategieformuleringsproces.

In overeenstemming met Internationale Systeemnormen - Part of the Context Management Cluster

Richting geven - Lijnen trekken - Toekomst bieden - Focus op lange termijn

Competence Management

Competence Management

De nodige Competenties in huis krijgen èn houden èn verder ontwikkelen in een steeds veranderende omgeving. Competence Management voorkomt onvoldoende gedefinieerde Competenties en frustraties door Evaluaties zonder wederzijdse feedback.

De Module definieert Taak-, Proces & Gedragsgerelateerde Competenties per Positie. Op basis hiervan kunnen Medewerkers beoordeeld worden via een 180° of een 360° Feedback en worden er wederzijdse afspraken vastgelegd voor verdere ontwikkeling en/of resultaatgerichte verbetering of verandering. De Tool laat bovendien resultaten zien per Positie en de evolutie per Medewerker!

In overeenstemming met Internationale Systeemnormen - Maakt deel uit van de HR Management Cluster

Competenties - Kennis & Kunde – Feedback - Coaching

Role Management

Role Management

Geen “zwevende” Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden, maar een duidelijk afgesproken Rolverdeling. Role Management voorkomt, door synchronisatie met Process Management, het bestaan van niet actuele Functie- & Taakbeschrijvingen.

De Positie van elke Medewerker binnen de Organisatie vastleggen met éénduidige Verantwoordelijk- & Bevoegdheden vanuit het Procesmatig Denken & Doen, zodat de vereiste Criteria voor Competenties, Kwalificaties & Training rechtstreeks kunnen gekoppeld worden. Deze Module laat elke Medewerker toe, met één klik, zijn of haar Rol in de onderneming raad te plegen met een directe toegang tot de Processtappen via een pop-up en alle relevante Bijlagen (zoals Registratieformulieren, Werkinstructies & Handleidingen).

In overeenstemming met Internationale Systeemnormen - Maakt deel uit van de Process Management Cluster

Duidelijke Rolverdeling - Onderlinge afstemming - Stabiliteit & Continuiteit - Inzicht in wie-wat-hoe

Project Management

Project Management

Mensen over de grenzen van hun Positie heen laten samenwerken om binnen een scherp tijdsschema en met beperkte middelen een Projectdoel te realiseren. Project Management reduceert het spanningsveld tussen focus op het "project" en het "normale werk" en voorkomt dat Projectmanagementprincipes verwaarloosd worden.

Sommige Doelen worden, gezien de aanwezigheid van nieuwe elementen, beter projectmatig gerealiseerd. Denk hierbij aan fundamentele Verbeterings- & Veranderingsprojecten. Je zet het Projectresultaat neer op basis van een Fasering met formele “Go/No-Go”-momenten en met een Beheersing van Budget, Planning, Organisatie, Kwaliteit, Informatiedoorstroming en Communicatie.

In overeenstemming met Internationale Systeemnormen - Maakt deel uit van de Culture Management Cluster

Matrixstructuur - Projecten - Flexibiliteit combineren met Routine - Verbetering & Verandering succesvol doorvoeren

Process & Risk Management

Process & Risk Management

De beheersing van Processen eenvoudig en inzichtelijk vastleggen, Risico’s indijken, inspelen op Opportuniteiten en het geheel vlot communiceren met alle betrokkenen. Process & Risk Management voorkomt het ontbreken van uniformiteit in Procedures, lastige updates, manuele registratie van wijzigingen en verspreide rapportering van Risicoanalyses voor QSHE.

Alle Processen worden systematisch en visueel in kaart gebracht, duidelijk beschreven via Activiteiten, Criteria, Input/Output en Posities volgens het RASCIB-concept mèt links naar andere Processen. Ze worden vervolgens geanalyseerd op hun Risico’s èn Opportuniteiten mèt een gepaste kwantificatie volgens het basisprincipe Risico = Kans x Effect. De weerhouden Risico’s worden vermeden, gereduceerd of beheerst door op elkaar afgestemde Acties èn geborgd in de tijd door een Follow-up.

In overeenstemming met Internationale Systeemnormen - Maakt deel uit van de Process Management Cluster

Processen beheersen - Afspraken respecteren - Risico's aanpakken - Opportuniteiten benutten

Audit Management

Audit Management

Een systematische & kritische doorlichting van de organisatie met planning, opvolging & beoordeling van Acties op effectiviteit. Audit Management voorkomt dat men de toegevoegde waarde van een "doorlichting" verliest door het ontbreken van een stapsgewijze aanpak van initiatie tot en met afsluiting.

Processen zetten Input om tot Output. Hun periodieke en systematische doorlichting op basis van Normen, eigen Checklists of gepubliceerde Processen geeft relevante informatie over het al dan niet respecteren van de gemaakte “afspraken” of over de noodzaak tot verbetering of verandering en dit om de Doelen te realiseren binnen de ruimte geboden door het Beleid.

In overeenstemming met Internationale Systeemnormen - Maakt deel uit van de Process Management Cluster

Systemen doorlichten - Conformiteit aantonen - Afwijkingen aanpakken - Opportuniteiten zien

Synergy  Management

Synergy Management

Een snelle en eenvoudige methode om inzicht te verkrijgen in je dominante Teamcultuur en de nodige Acties om tot synergie te komen binnen de groep. Synergy Management voorkomt dat een Manager onbewust is over de perceptie van de Teamleden over zijn/haar Leiderschap èn de gevolgen hiervan (tenzij via "hearsay").

In een team met wederzijds vertrouwen en ondersteuning wordt 1 + 1 veel meer dan 2! Via een 360°-Feedback verkrijg je inzicht in 7 Teamculturen, hun dominantie of afwezigheid. Je Leiderschap wordt beoordeeld op kritische Teamaspecten, zoals Doelformulering & Taakverdeling, Overleg & Communicatie, Conflictbehandeling & Prestatiebeoordeling en Teamgeest en Betrokkenheid. De resultaten duiden direct je verbeterpunten aan.

Maakt deel uit van de Culture Management Cluster

Participatie bij Probleemoplossing - Samenhang & Moreel - Wederzijds Vertrouwen & Ondersteuning - TEAM (Together Eachone Achieves More)

Meet & Act Management

Meet & Act Management

Het in “groep” samen komen om in de kortst mogelijke tijd de nodige informatie uit te wisselen èn problemen aan te pakken. Meet & Act Management voorkomt dat Vergaderingen onvoldoende voorbereid van start gaan, inefficiënt verlopen, zonder duidelijkheid omtrent Wie Wat doet tegen Wanneer en waarbij de Notulen op zich laat wachten.

De Voorzitter, de Procesleider of Secretaris en de Deelnemers een handig instrument bieden om het beste te halen uit dat wat nog steeds de meest efficiënte en effectieve wijze is om zaken in groep en op hetzelfde moment te bespreken : dè Vergadering. Via deze zeer innoverende Module kan je bijeenkomsten snel opzetten en optimaal voorbereiden, mensen uitnodigen, Acties ingeven en doorsturen, de "klok" in het oog houden, even een Yea or Nay-stemming houden via de Smartphone, achteraf de tevredenheid polsen over de Meeting, het "Verslag" van de Vergadering delen en de volgende Meeting inschieten!

Maakt deel uit van de HR Management Cluster

Informatie uitwisselen - Problemen oplossen - Vergadertechnieken toepassen - Geen tijd verkwisten

Values & Emotions Management

Values & Emotions Management

Weten wat mensen energie geeft, wat hen energie opslorpt en waarom ze zich gedragen zoals ze zich gedragen is essentieel voor effectief Leiderschap. Values & Emotions Management voorkomt dat de Leider niet weet wat zijn Medewerkers echt (de)motiveert en vanuit welke levensopvatting ze beslissingen nemen..

Deze Module werkt op basis van twee Psychometrics welke door Frank Verbist over een periode van meer dan 15 jaar werden opgezet en gevalideerd vanuit de praktijk. “Values” (Dr. Graves) brengt het Profiel van individuen en teams in “Kleur”. Het toont de “match” met jezelf, collega’s, medewerkers, de job en bedrijfscultuur. “Emotions” (Dr. Berne) maakt duidelijk in welke mate de Volwassene (rede) in mensen krachtig genoeg is om zijn of haar Ouder (ingeprente principes & aannames) te toetsen aan de realiteit van vandaag en het Kind (emoties) in zich te kunnen te beheersen. Door de resultaten van beide Psychometrics te "lezen" ben je gewapend om de juiste beslissingen te nemen bij selectie, begeleiding en coaching van je Medewerkers.

Maakt deel uit van de HR Management Cluster

Zelfinzicht en inzicht in anderen - Matching – Motivatie versus Demotivatie – Zelfbeheersing

Training & Experience Management

Training & Experience Management

Medewerkers systematisch begeleiden bij het doorlopen van hun initiële en verdere Training èn Kwalificaties en Ervaringen documenteren. Training & Experience Management ontneemt de Leider alle hinderpalen om Trainingsplannen mèt directe communicatie tussen de betrokkenen op te zetten.

Teneinde de vereiste Competenties te verwerven èn te behouden biedt deze Module de mogelijkheid om met minimale inspanningen een Trainingsplan te genereren, praktisch toe te passen op de “werkvloer” mèt een directe communicatie tussen Trainer & Trainee en de verworven Kwalificaties èn opgedane Ervaringen te documenteren. Deze Module meldt tevens het ontbreken van vereiste Kwalificaties per Positie en Certificaten welke in de nabije toekomst komen te vervallen.

In overeenstemming met Internationale Systeemnormen - Maakt deel uit van de HR Management Cluster

Opleidingsbehoeften - Training - Certificaten - Ervaringen

Improvement Management

Improvement Management

Stap-voor-stap continu verbeteren (Kai-Zen) vanuit diverse “bronnen”, zoals Risicoanalyses, intern vastgestelde Tekortkomingen, Klantenklachten, Issues met Providers en Afwijkingen vastgesteld tijdens Audits. Improvement Management voorkomt dat relevante problemen niet worden geregistreerd en dat er geen grondig oorzakenonderzoek plaatsvindt .

Dat er, ondanks heel wat Risicobeperkende Maatregelen, dingen fout lopen, is best te verwachten in deze steeds veranderende en complexe wereld. Dat we er echter achteraf niets uit leren is onvergeeflijk! Deze Module (bege)leidt je doorheen een grondige Root/Cause-Analysis, duidt Actiegebieden aan en genereert diverse Rapporten om de continue verbetering aan te tonen aan het Management, Klanten, Providers, Overheid en andere relevante Stakeholders.

In overeenstemming met Internationale Systeemnormen - Maakt deel uit van de Process Management Cluster

Creativiteit - Root/Cause-Analysis - Kai-Zen - Lessons Learned

Change Management

Change Management

Telkens we willen/moeten veranderen weten we dat er heel wat mensen weerstand zullen bieden. Dit vooraf goed kunnen inschatten helpt je om de onzekerheden weg te nemen en de weg te effenen voor de nodige “changes”. Change Management voorkomt dat het doorvoeren van veranderingen een voedingsbodem schept voor rebellie enerzijds of onverschilligheid anderzijds.

Sommige Projecten zijn gericht op het doorvoeren van fundamentele veranderingen in Strategie, Organisatiestructuur, Procesvoering en Informatieverwerking. Deze “Change” Module biedt je de mogelijkheid om via een “Quick & Dirty” 360°-Feedback alle hinderpalen die een weerstand (kunnen) vormen èn potentiële oplossingen om deze te verlagen in kaart te brengen.

Maakt deel uit van de Culture Management Cluster

Voortschrijdend inzicht - Veranderingen mogelijk maken - Onzekerheden wegnemen - Rust brengen in woelige tijden

Provider Management

Provider Management

Ook je "Partners" helpen actief mee aan het realiseren van je Doelen. Met deze Tool je kritische "Providers" opvolgen, periodiek evalueren en van daaruit de samenwerking tot een succes uitbouwen. Provider Management voorkomt het gebrek aan feitelijke onderbouw voor noodzakelijke verbetering van de samenwerking.

Vanuit de Module Improvement Management worden alle objectieve Order- of Opdrachtgebonden gegevens benut om je Providers te beoordelen op hun prestaties. Deze informatie wordt verder aangevuld met je tevredenheid over andere belangrijke samenwerkingscriteria. De frequentie en de dieptegang van deze evaluatie is in functie van hun indeling binnen de Kraljic-Matrix, welke de Leveringsrisico's in relatie zet met de Financiële Risico's. Het doel is hen onderbouwd te informeren over de resultaten en samen de wederzijdse verbeterpunten te bepalen, op te volgen en te beoordelen op effectiviteit.

In overeenstemming met Internationale Systeemnormen - Maakt deel uit van de Context Management Cluster

Contractuele afspraken - Ranking in de Kraljic Matrix - Feitelijke Prestatiebeoordeling - Wederzijdse Feedback

Customer Focus Management

Customer Focus Management

Inzicht verkrijgen in de perceptie van je belangrijkste Klanten is een absolute voorwaarde om net datgene te doen wat hen toegevoegde waarde biedt. Customer Focus Management voorkomt dat men de voeling verliest met de markt en niet gepast of tè traag reageert op negatieve percepties.

Klantgericht denken & doen biedt nog steeds een concurrentieel voordeel. De Klant van vandaag vereist immers toegevoegde waarde en zal, zonder verpinken, van "Partner" veranderen zodra de concurrentie beter(koop) inspeelt op zijn Behoeften & Verwachtingen. Deze Module laat je toe om snel informatie te verzamelen over de perceptie van je belangrijkste (bestaande en nieuwe) Klanten en dit op een continue basis.

In overeenstemming met Internationale Systeemnormen - Maakt deel uit van de Context Management Cluster

Relatie - Perceptie - Klanttevredenheid - Klantenbinding

Management Skills Survey

Management Skills Survey

Feedback krijgen van de mensen die je dagelijks leidt.

Niets is erger voor iemand die een groep van mensen leidt dan gèèn feedback te krijgen op zijn of haar functioneren. Met behulp van deze centrale Coach 2 Lead Module kan je snel een inzicht verkrijgen in de mate waarin je de nodige Leiderschapsvaardigheden beheerst en dit via een 360°-Feedback. Je kiest zelf de Deelnemers. Diè mensen rondom je heen van wie je hun oordeel sterk waardeert. En als 10 mensen zeggen dat je een paard bent, dan moet je haver eten! De resultaten vormen de basis voor verdere Coaching. Met behulp van de 16 Modules of een selectie ervan kan je vervolgens je performantie als “Leider” verhogen en het werk minder stresserend maken. Het doel van de 16 Coach 2 Lead Modules is duidelijk: jouw het werk gemakkelijker, minder stressvol èn succesvoller maken.

Maakt deel uit van het Coach 2 Lead Platform

Leiderschapsvaardigheden - 360° Feedback - Zelfreflectie - Coach TO Lead met C2L

Action Plan Management

Action Plan Management

Overzicht & Inzicht behouden in alle eigen en gedelegeerde Acties brengt rust en geeft een onderbouwd gevoel van beheersing en focus op voortgang.

Deze centrale Coach 2 Lead Module brengt alle Acties uit de 16 Tools samen in een handig overzicht waarbij men vlot kan filteren op de bron van de Acties, de aangeduide Verantwoordelijken en hun Status (Raised - Started - Completed - Approved - Closed). De Module laat je tevens toe om Acties verder te delegeren naar anderen of om zelf Acties aan te maken en verder op te volgen en te bewaken. Een “Scorebord” geeft je bovendien directe informatie over de voortgang. Het verloop van elke Actie, van activering in APM tot en met de afsluiting en archivering, kan geraadpeegd worden in een Timeline mèt Comments & Bijlagen voor de vereiste aantoonbaarheid.

In overeenstemming met Internationale Systeemnormen - Maakt deel uit van het Coach 2 Lead Platform

Overzicht èn inzicht in ALLE Acties - Opvolgen - Bewaken - Ageren

risicoanalyse