Time Management

COACH 2 LEAD SOFTWARE VOOR DE MANAGER

16 Modules om effectiever, efficiënter èn met minder stress te werken. Responsieve Web Applicaties op PC, MAC, Tablet & Smartphone. Ontwikkeld door vader (met 25 jaar ervaring als Consultant) en zoon (25 jaar jong en een innoverende IT-er).

Beheer van je Doelen, Tijdsbesteding, Processen & Risico’s en Projecten, Persoonlijkheidsprofielen, Competenties & Taken van je medewerkers en de samenwerking met klanten en leveranciers.

Deze 16 Modules worden versterkt door 2 Centrale Modules die de Tasks & Skills van de Manager en Leidinggevenden in kaart te brengen en alle Acties, geïnitieerd vanuit de 16 Modules, op eenvoudige èn efficiënte wijze beheersen. Belangrijk te vermelden is dat 10 van de 16 Modules specifiek werden ontwikkeld als kost- & tijdbesparende oplossingen voor Managementsystemen, zoals ISO9001, ISO 14001, ISO 13485, OHSAS 18001, SQAS, VCA, BRC, …

Conflict Management

De kracht en voordelen van Coach 2 Lead, dè software voor alle Managementsystemen?

 

One input, one input only
Alle info hoeft slechts éénmaal ingevoerd te worden!
Een wijziging op diverse plaatsen gebeurt vanuit één enkele locatie!
C2L is gebaseerd op meer dan 25 jaar bedrijfservaring in structuren, processen & systemen.

Overzicht en Inzicht
Breed overzicht van ALLE acties uit ALLE modules mèt communicatie naar de uitvoerders èn terug.
Vlotte statusbeheersing èn voortgangsrapportering.
Snelle informatieverstrekking en prioriteitswijziging.

Papierloos
Gedaan met onbeheerste en gedecentraliseerde “lijstjes & formuliertjes”.

Vlotte naspeurbaarheid & aantoonbaarheid
Vlotte naspeurbaarheid van alles “wat moet bijgehouden” worden.
Geborgde aantoonbaarheid aan eigen management, klant, overheid.

Diverse rapporteringen zonder inspanningen
Elke Module genereert automatisch inspannings- & resultaatgerichte (K)PI.

Tijd- & kostenbesparend
Significante besparing in administratie en ondersteuning.

Lessons Learned
management

Over Coach 2 Lead


Modulair

Dit wil zeggen dat alle aspecten van een goed Managementsysteem zijn ondergebracht in 16 verschillende Modules die samen het Coach 2 Lead ecosysteem vormen. U kiest en betaalt enkel voor de Modules die U nodig hebt.

Responsieve Web Applicatie

Je geniet dus van alle voordelen van het web. Coach 2 Lead werkt overal, van Windows tot Mac, Apple tot Android. Op Smartphones, Tablets en volwaardige Computers. Je kan altijd en overal werken aan je Managementsysteem… zolang je een verbinding met het internet hebt natuurlijk.

Sociaal

Communicatie staat centraal, zowel tussen de Gebruikers als tussen de Modules. Met slechts één Account per Gebruiker hebt U toegang tot het volledige Platform. De Gebruiker is ook niet geïsoleerd: het volledige bedrijf werkt samen om resultaat te boeken en Gebruikers kunnen elkaars vorderingen zien gebeuren in real-time en zo nodig beoordelen. De Modules zelf zijn ook sociaal, dit zijn namelijk geen losstaande Applicaties, nee – alles past en werkt samen: informatie gedefinieerd in één Module kan worden hergebruikt in een andere Module.

Veilig en Stabiel

De meest recente Authenticatie en Autorisatie technologieën worden gebruikt om verbinding te maken. Indien je als Gebruiker geen gebruik wenst te maken van de traditionele combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord is er een mogelijkheid om te verbinden met een Microsoft, Google, Facebook of Twitter account. Uiteraard gebeurt dit alles via een beveiligde verbinding. De Applicatie zelf wordt gehost door Microsoft Azure, een uiterst schaalbaar en stabiel Platform dat dagelijkse backups neemt van alle gegevens.

office management

DE MODULES

10 Modules zijn perfect voor het opzetten, invoeren & continu verbeteren van Managementsystemen (ISO9001, ISO 14001, ISO 13485, OHSAS 18001, SQAS, VCA, BRC, …)

Performance Management

Performance Management

Verhoogde resultaatgerichtheid met focus op de nodige inspanningen.

Je Strategische en Operationele Key-Performance-Indicators (KPI) beheren op niveau van hun definiëring, targetstelling, rapportering van de resultaten en bijsturing van afwijkingen. Deze Module zal in de meeste gevallen een stuk maatwerk vereisen en dit in functie van het aangewende ERP.

ISO 9001:2015

Productiviteit - Succes - Focus op Targets

Time Management

Time Management

Efficiënter gebruik van het enige wat niet te koop is, TIJD! Jouw tijd en dat van anderen.

Een analytisch inzicht verkrijgen in je eigen tijdbesteding en dat van je medewerkers bij de uitvoering van de toegewezen vaste taken en in de wijze waarop er omgegaan wordt met de prioriteitenstelling en met het detecteren van allerlei tijdsverslinders en -verstoorders.

Time is Money - Hoge inzet - Actiegericht

Strategy Management

Strategy Management

Weten waar naartoe om te vermijden dat je ergens ander terecht komt.

De hogere Doelen voor de komende jaren stapsgewijs formuleren in een meetbare en realistische Strategie, gebaseerd op een inspirerende Visie, heldere Missie en een grensafbakend Beleid èn hierbij rekening houdend met Sterkten & Zwakten en Kansen en Bedreigingen. Deze Module begeleidt het Managementteam op een systematische èn dynamische wijze doorheen het Strategieformuleringsproces.

Richting geven - Lijnen trekken - Focus op hogere doelen

Competence Management

Competence Management

De nodige Competenties in huis krijgen èn houden èn verder ontwikkelen in functie van de verandering in de omgeving.

De Module definieert zowel algemene als specifieke Competenties per Positie. Op basis hiervan kunnen medewerkers beoordeeld worden via een 90°, 180° of een 360° feedback en worden er wederzijdse afspraken vastgelegd voor verdere ontwikkeling en/of resultaatgerichte verbetering

ISO 9001:2015

Competenties - Kennis & Kunde – Feedback

Task Management

Task Management

Geen “zwevende” verantwoordelijkheden en bevoegheden, maar een duidelijk afgesproken rolverdeling.

De Positie van elke medewerker binnen de Organisatiestructuur vastleggen met bijhorende Verantwoordelijk- & Bevoegdheden en , indien nodig, verder detailleren op Taakniveau, zodat Competenties, Tijdsbesteding en Acties rechtstreeks kunnen gelinkt worden.

ISO 9001:2015

Taakverdeling - Onderlinge afstemming - Stabiliteit & Continuiteit

Project Management

Project Management

Mensen over de grenzen van hun Positie heen laten samenwerken om binnen een scherp tijdsschema en met beperkte middelen een Projectdoel te realiseren.

Sommige Doelen worden, gezien de aanwezigheid van nieuwe elementen, beter projectmatig gerealiseerd. Je zet het Projectresultaat neer op basis van een fasering met formele “go/no-go”-beslissingen en met een beheersing van Budget, Planning, Organisatie, Informatiedoorstroming en Kwaliteit.

Matrixstructuur - Projecten - Flexibiliteit combineren met Routine

Process & Risk Management

Process & Risk Management

De beheersing van Processen eenvoudig en overzichtelijk vastleggen, de risico’s op afwijkingen indijken en het geheel op een vlotte wijze communiceren met alle betrokkenen.

Alle Processen worden systematisch in kaart gebracht, gekoppeld aan Posities volgens het RASCI-principe en gelinkt aan in- & output. Ze worden vervolgens geanalyseerd op hun Risico’s mèt gepaste kwantificatie en dit in functie van waarschijnlijkheid & ernst. De Risico’s worden aangepakt door Acties en geborgd in de tijd door een Follow-up.

ISO 9001:2015

Processen beheersen - Risico’s reduceren - Afspraken respecteren

Audit Management

Audit Management

Een systematische & kritische doorlichting van de organisatie met planning, opvolging en beoordeling van de Acties.

Processen zetten input om tot output, Producten en/of Diensten. Hun periodieke doorlichting geeft relevante informatie over het al dan niet respecteren van de gemaakte “afspraken”, vastgelegd in Procedures of Instructies, of over de noodzaak tot verbetering of verandering en dit om de vooropgestelde Doelen vanuit de Strategie realiseren.

ISO 9001:2015

Systemen doorlichtingen - Conformiteit aantonen - Afwijkingen aanpakken

Team Management

Team Management

Een snelle en eenvoudige methode om inzicht te verkrijgen in je dominante Teamcultuur en de nodige Acties om tot synergie te komen binnen de groep.

In een team met wederzijds vertrouwen en ondersteuning wordt 1 + 1 veel meer dan 2! Via een 360°-feedback verkrijg je inzicht in 7 Teamculturen, hun dominantie of afwezigheid. Je Leiderschap wordt beoordeeld op kritische Teamaspecten, zoals Doelformulering & Taakverdeling, Overleg & Communicatie, Conflictbehandeling & Prestatiebeoordeling en Teamgeest en Betrokkenheid. De resultaten duiden direct je verbeterpunten aan.

Participatie bij Probleemoplossing - Samenhang & Moreel - Wederzijds Vertrouwen & Ondersteuning

Meet & Act Management

Meet & Act Management

Het in “groep” samen komen om in de kortst mogelijke tijd de nodige informatie uit te wisselen èn problemen aan te pakken

De voorzitter, de procesleider en de deelnemers een handig instrument bieden om het beste te halen uit dat wat nog steeds de meest efficiënte en effectieve wijze is om zaken in groep en op hetzelfde moment te bespreken : dè vergadering

Informatie uitwisselen - Problemen oplossen - Vergadertechnieken

Values & Emotions Management

Values & Emotions Management

Weten wat mensen energie geeft, wat hen energie opslorpt en waarom ze zich gedragen zoals ze zich gedragen is essentieel voor effectief Leiderschap

“Values” brengt het profiel van individuen en teams in “Kleur”. Het toont de “match” met jezelf als leidinggevende, collega’s, medewerkers, de job en bedrijfscultuur. “Emotions” maakt duidelijk in welke mate de Volwassene (de rede) in mensen krachtig genoeg is om zijn of haar Ouder (ingeprente principes & aannames) te toetsen aan de realiteit van vandaag en het Kind (emoties) in zich te kunnen te beheersen.

Matching – Motivatoren – Zelfbeheersing

Training & Experience Management

Training & Experience Management

Medewerkers systematisch begeleiden bij het doorlopen van hun initiële en verdere Taakopleiding

Teneinde de vereiste Competenties te vewerven èn te behouden biedt deze Module de mogelijkheid om met minimale inspanningen Trainingsschema’s te genereren, praktisch toe te passen op de “werkvloer” en “ervaringen” te documenteren. Deze Module laat tevens toe om Certificaten met of zonder vervaldatum te beheren.

ISO 9001:2015

Training - Ervaringen - Certificaten

Lessons Learned Management

Lessons Learned Management

Met behulp van deze tool kan je stap-voor-stap continu verbeteren (Kai-Zen) vanuit diverse “bronnen”, zoals SWOT-resultaten, intern vastgestelde tekortkomingen, klantenklachten en afwijkingen vastgesteld tijdens interne en externe Audits.

Dat er, ondanks heel wat risicobeperkende maatregelen, dingen fout lopen, is best te verwachten in deze steeds veranderende en complexe wereld. Dat we er echter niets uit leren is onvergeeflijk. “Lessons Learned” leidt je doorheen een grondige oorzaken-analyse binnen het 6M-concept, duidt actiegebieden aan en genereert diverse rapporten om de contine verbetering aan te tonen.

ISO 9001:2015

Creativiteit - Oorzaak-Gevolg-Analyse - Leren uit fouten - Kaizen

Change Management

Change Management

Telkens we willen/moeten veranderen weten we dat er heel wat mensen weerstand zullen bieden. Dit vooraf goed kunnen inschatten helpt je om de onzekerheden weg te nemen en de weg te effenen voor de nodige “changes”.

Sommige Projecten zijn gericht op het doorvoeren van fundamentele veranderingen in strategie, organisatiestructuur, procesvoering en informatieverwerking. De “Change” Module geeft je de mogelijkheid om via een “Quick & Dirty” 360°-feedback alle hinderpalen die een weerstand (kunnen) vormen èn potentiële oplossingen om deze te verlagen in kaart te brengen.

ISO 9001:2015

Voortschrijdend inzicht - Veranderingen mogelijk maken - Onzekerheden wegnemen

Vendor Management

Vendor Management

Ook je externe partners helpen actief mee aan het realiseren van je Doelen. Naar analogie van Competences kan je met deze Tool je kritische partners opvolgen, periodiek evalueren en van daaruit de samenwerking verbeteren.

Vanuit de Module Continuous Improvement worden alle objectieve Order- of Opdrachtgebonden gegevens benut om je Leveranciers & Onderaannemers te beoordelen op hun prestaties. Deze informatie wordt verder aangevuld met je tevredenheid over andere belangrijke samenwerkingscriteria. De frequentie en de dieptegang van deze evaluatie is in functie van hun indeling binnen de Kraljic-Matrix, welke de leveringsrisico's in relatie zet met de financiële risico's. Het doel is hen te informeren over de resultaten en samen de verbeterpunten te bepalen, op te volgen en te beoordelen op effectiviteit.

ISO 9001:2015

Contractuele afspraken - Selectie kritische partners - Feitelijke Prestatiebeoordeling

Customer Focus Management

Customer Focus Management

Inzicht verkrijgen in de perceptie van je belangrijkste klanten is een absolute voorwaarde om net datgene te doen wat hen toegevoegde waarde biedt.

Klantgericht denken & doen biedt nog steeds een concurrentieel voordeel. De klant van vandaag vereist immers toegevoegde waarde en zal, zonder verpinken, van "partner" veranderen zodra de concurrentie beter(koop) inspeelt op zijn behoeften & verwachtingen. Deze Module laat je toe om snel informatie te verzamelen over de perceptie van je belangrijkste (bestaande en nieuwe) klanten en dit op continue basis.

ISO 9001:2015

Relatie - Perceptie - Klantenbinding

Management Tasks & Skills Survey (MTS)

Management Tasks & Skills Survey (MTS)

Feedback krijgen van de mensen die je dagelijks leidt

Niets is erger voor iemand die een groep van mensen leidt dan gèèn feedback te krijgen op zijn of haar functioneren. Met behulp van deze centrale Coach 2 Lead Module kan elke leidinggevende snel een inzicht verkrijgen in de mate waarin hij of zij de nodige Managementvaardigheden beheerst en dit via een 360°-survey. Je kiest zelf de deelnemers. Diè mensen rondom je heen van wie je hun oordeel sterk waardeert. En als 10 mensen zeggen dat je een paard bent, dan moet je haver eten! De resultaten vormen de basis voor verdere coaching. Met behulp van de 16 Modules of een selectie ervan kan men vervolgens zijn of haar performantie als “leider” verhogen en het werk minder stresserend maken. Het doel van de 16 Coach 2 Lead Modules is duidelijk: jouw het leven als leidinggevende gemakkelijker, minder stressvol èn succesvoller maken.

Action Plan Management (APM)

Action Plan Management (APM)

Overzicht kunnen behouden in alle eigen en gedelegeerde Acties brengt rust en geeft een onderbouwd gevoel van beheersing en focus op voortgang.

Deze Coach 2 Lead Module brengt alle Acties uit de 16 Tools samen in een handig overzicht waarbij men vlot kan filteren op de bron van de Acties, de aangeduide Verantwoordelijken, hun Status (van “Openend” tot en met “Closed”) en de toegekende Prioriteit. De tool laat je tevens toe om Acties verder te delegeren naar medewerkers of om buiten de Modules om zelf Acties aan te maken en verder op te volgen. Een “scorebord” geeft je bovendien directe informatie over de voortgang.

risicoanalyse